Детска Градина 12 "Здравец" - гр.Монтана
Прием и обучение
МИСИЯ

ДГ №12 "Здравец" изразява подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете, като създава учеща среда за неговата
реализация и го подготвя за справяне с предизвикателствата на времето.

Нашата принципна стратегия е ориентирана към ДЕТЕТО и към очакванията ни за него.ВИЗИЯТА ни е:

• даваме на всяко дете без значение от неговия етнос – обич, уважение, избор и така го правим щастливо, обичано, защитено, разбирано и подкрепяно.

• в ДГ №12 "Здравец" детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие.

• чрез екипа ни от професионалисти развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете.

• ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.ЦЕННОСТИ

• Ние се учим през целия живот.

• Осигуряваме равен достъп до образователния процес.

• Имаме личностно-ориентиран подход към децата в общуването и дейностите, затова сме готови да ги подкрепяме според техните потребности и възможности.

• В основата на нашите успехи стои любовта към децата, професионалната компетентност и екипната работа.

• Семейството е пълноправен партньор и участник в образователния процес.

• Ценим културното многообразие като път към разбиране на себе си и другите.

• Нашата детска градина е разпознаваема с качеството на предлаганите услуги, субект-субектното общуване, иновативни форми на обучение, креативност и творчество, успешна подготовка за училище.ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Целта на екипа на ДГ №12 "Здравец" е:

Да бъдем предпочитани и конкурентни на база професионален екип, разбиращи и откликващи партньори, щастливи, знаещи и можещи деца, ръка за ръка със семейството. Да осигурим и гарантираме качествено предучилищно образование за всяко дете.

Подготовката на децата се провежда съгласно ДОС за предучилищно образование и включва следните образователни направления:

1.Български език и литература;

2.Математика;

3.Околен свят;

4.Изобразително изкуство;

5.Конструиране и технологии;

6.Физическа култура;

7.Музика

и обучение по БДП във всички възрастови групи.


Учебната година в детската градина започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца, като включва учебно и неучебно време.

Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, а учебната седмица е с продължителност пет дни и съвпада с работната седмица.

Неучебното време е в периода от 1 юни до 14 септември. Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация и допълнителните форми, които се редуват ритмично и балансирано в обучителния процес с децата.

Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

В ДГ №12 "Здравец" се извършва прием на децата, съгласно изискванията и реда, указани с Наредби на Община Монтана.

За развитието на знанията, таланта и творческите заложби у децата, ДГ №12 "Здравец" предлага следните допълнителни дейности:

Английски език;

Хореография на български народни танци;

Футбол;

Шахмат.


В подкрепа на изискванията за пълноценното и здравословно хранене на децата, ДГ №12 "Здравец" работи от 2010 г. по Схема "Училищен плод" и от 2016 г. по Схема "Училищно мляко" на ДФЗ.